Gayatri MantraOm
Vakdeviyaicha Vidhmahe
Virinji Pathniyaicha Dheemahe
Tanno vani Prachodayaath !shriividyaaratnasuutraaNi ..

shriividyaaratnasuutraaNi ..
shriigauDapaadaachaaryakR^itaM ..
atha shaaktamantraagamaajij~naasaa.. 1..
aatmaivaa.akhaNDaakaaraH.. 2..
chaitanyasvaruupaa chichChaktiH.. 3..
saiveyamanaamaakhyaa shriividyaa.. 4..
tattvatrayeNa saa vividhaa.. 5..
koNapatrasamuchchayaM chakraM.. 6..
saa shaambhavii vidyaa shyaamaa tattvatrayaakR^itistrividhaa jaataa.. 7..
vidyaayaaH puurvottaraabhyaamanekavidyaa jaataaH.. 8..
taa vidyaaH parivaaraa iti.. 9..
shyaamaayaaH puurvasmin.h sthitaaH.. 10..
yaamyadishi sthitaaH saubhaagyaadayaH svasyaa udbhavaaH.. 11..
tathaa.adhaH sthitaaH pashchimadishi.. 12..
shambhavyaaH parivaaraa uttarasmin.h.. 13..
svayamuurdhvaa.akaareNa.. 14..
atha chintaamaNigR^ihasthitaa tripurasundarii mahaavidyaa.anuttaraa.. 15..
bhaNDaasurahananaarthamekaivaa.anekaa.. 16..
tayaa mantraa anekaashcha tathaa yantratantraaNi.. 17..
vividha bhaktirvividhopaasanam.h.. 18..
tasmaat phalaanyanekaani.. 19..
kagajadashaaradvayamanva sraaStadalasvarapatratrivR^ittabhuubimbasaMj~naakathitaM
shriisadanam.h.. 20..
maNigaNanavaavaraNaM tasya.. 21..
svasyaa janita saubhaagyaayaastandetatsadanam.h.. 22..
svajatvaadetatpashchimaadeH.. 23..
trayaaNaaM trayaaNaamaavaraNaanyekam.h.. 24..
atha ThaDatapatramanusvaaradharaNi shuddhaavidyaasadanam.h.. 25..
tadeva tatra vasudvayayuktamanusvaraM kumaariisadanam.h.. 26..
etayoraavaraNaantaaksharagaNanaM yalaShahaNadahapatradharaNi dvadashaarddhaasadanam.h.. 27..
pabhamajakoNasvarajapatragaNanaa dharaNii shyaamaasadanam.h.. 28..
puShpiNyaaH parisarjanametat.h.. 29..
shriiiti puShpiNyaadivat.h.. 30..
shaarikaashukayoH.. 31..
etaasaamaavaraNaM sagaNanam.h.. 32..
jagadra~njanyaadisarvaasaamevam.h.. 33..
kagatajakoNahapatradharaNinaagaaH.. 34..
tasyaavaraNaM sagaNanam.h.. 35..
samayaavadyashvayaaH sadanaM shuddhavidyaavat.h.. 36..
DatatakoNaatha naaganaagadalasyaaradharaNii saubhaagyaayaaH sannihitaasadanam.h.. 37..
atha tasyaaH pa~nchaavaraNam.h.. 38..
kahapatrahakoNasvarapatraa dharaNii vaartaalisadanam.h.. 39..
kagajakoNajapatrasvaradharaNii baTukasya.. 40..
evamatasvaradalaa dhahapatradharaNii tirodhaanasya.. 41..
tathaitatsamayaayaaH.. 42..
gaganaprabhaaShaDvasukoNapatrasya dharaNii bhuvaneshiisadanam.h.. 43..
yaShahakoNa svaradalahapatra dharaNii sadanamannapuurNaayaaH.. 43..
gaganaguNaa dharmaa bimbavishiShTakalaa bhuvaneshii guhavat.h samayaayaaH.. 44..
gagana vasukoNadvayapatrasvaradharaNii turyaasadanam.h.. 45..
khajakoNadvayapatrasvaravasupatrayagadharaNii mahaarddhaayaaH.. 46..
dvaadashaarddhaasadanavat.h svanaayakyaaH.. 47..
kalaasadanavanmishravidyaayaaH.. 48..
vaagvaadinyaaH kumaarivat.h.. 49..
gaganaprabhaa pa~nchakoNaa.atha vasukalaapatrabhuurekhaaH paraagaaram.h.. 50..
tathaiva praasaadavishiShTayorubhayoH.. 51..
turyaasadanavachChaambhavyaaH.. 51..
paraasadanavat.h samayaayaaH.. 52..
vyomadahakarmamanupatraa dahakoNaa harimukhasadanam.h.. 53..
vyomajalajapatratrivR^ittaa dharaNii shriiguroH sadanam.h.. 54..
akathaaditrirekhashadvitatrikoNameva vaa shriguroH sadanam.h.. 55..
anuttaravidyaanaaM sarvaasaa.N shuddhavidyaavat.h.. 56..
vaartaalyaaH pa~nchaavaraNam.h.. 57..
baTukasya ShaT.h.. 58..
tadvaattitrodhaanasya.. 59..
bhuvaneshii sapta.. 60..
ShaT.hsannihitaayaaH.. 61..
kaameshyaaH kalaayaastriH.. 62..
turiiyaayaaH pa~ncha.. 63..
ShaNmahaarddhaayaaH.. 64..
paraa praasaadasya cha paraavat.h.. 65..
shaambhavyaaH pa~cha.. 66..
mR^igeshyaasyasya ShaT.h.. 67..
chaturbhiraavaraNairvishiShTaM bodhakasya sadanam.h.. 68..
atha vidyaa ekaviMshadvarNavishiShtaa.. 69..
pa~nchadashavarNaavishiShTaa saubhaagyaa.. 70..
tathaiva pashchimaa vidyaa.. 71..
shatavarNayutaa shyaamaa.. 72..
dvaaviMshadaksharavishiShTaa puShpiNii.. 73..
dvichatvaariMshadvarNaa vishiShTaa shukavidyaa.. 74..
aShTaaviMshadaksharavishiShTaa shaarikaavidyaa.. 75..
pa~nchatriMshadaksharavishiShTaa hasantii devataa.. 76..
aksharatrayavishiShTaa shuddhavidyaa.. 77..
kumaarii varNatraya vishiShTaa.. 78..
dashavarNayutaa dvaadashaarddhaa.. 79..
ShaT.htriMshadvarNasamuchitaa saubhaagyasannihitaa.. 80..
aShTaaviMshadvarNasamuchchayo mahaaherambasya manuH.. 81..
caturviMshadvarNasamuchchayo baTukasya manuH.. 82..
aShTaaShTottaranavatyaksharasamuchitaa kolavadanaa.. 83..
ShaT.hpa~nchaashadaksharairvishiShTA yavanikaa.. 84..
ekavarNavishiShTaa bhuvaneshii.. 85..
athavaa saptaviMshadvarNavishiShTaa.. 86..
kakaaraadipa~nchadashaaksharasamuchitaa kaadipa~nchadashii.. 87..
khaNDadvayayutaa chaturthasvaravishiShTaa kaamakalaa.. 88..
ekaaksharavishiShTaa mukhyaa.. 89..
trayodashavishiShTaa turyaa.. 90..
navashatavarNavishiShTaa mahaarddhaa.. 91..
dvaadashaaksharavishiShTaa.ashvaaruuDhaa.. 92..
ekaaksharavishiShTaa mishravidyaa.. 93..
trayodashavarnavishiShTaa vaagvaadinii.. 94..
ekavarNavishiShTaa paraa.. 95..
paraaprasaadaruupiNii varNadvayayutaa.. 96..
varNaikavishiShTaa tathaiva praasaadaparaa.. 97..
atha hrasvadiirghaShaTkasamuchchayadashaikavarNavishiShTaH paraashambhuH.. 98..
atha hrasvaaksharadiirghapa~nchasamuchitaa tathaiva sa~Nkhyaa paraa shaambhavii.. 99..
anuttarasa~Nketapradhaanavidyaa saptadashavarNavishiShTaa.. 100..
athaitaasaaM parivaaraaNaamanuparivaaraa asaM~NkhyaakaaH.. 101..
etaani suutraaNyasmaabhirgauDapaadairuktaani ..

Moola Mantra
Om Eim Saraswatyai Swaha !

sarasvati namastubhyaM varade kaamaruupiNi
vidyaarambhaM karishhyaami siddhirbhavatu me sadaa !

[Oh Goddess Saraswati, my humble prostrations unto you,
who are the fulfiller of all my wishes. I am beginning
my study, let me attain perfection in that, always.]

Prayer Slokas on Sri Saraswathi

Saraswathee dhviyam dhrushtaa Veenaa pusthaka dhaarinee |
Hamsavaaha Samaayukthaa Vidhyaa dhaanakaree mama ||
Pradhamam Bhaarathee naama Dhvitheeyamcha Sarasvathee |
Thrutheeyam Saaradhaa Dhe’vee Chathurtham Hamsavaahinee ||

.. shriisarasvatii stuti..

yaa kundendu\-tushhaarahaara\-dhavalaa yaa shubhra\-vastraavR^itaa
yaa viiNaavaradaNDamanDitakaraa yaa shvetapadmaasanaa |
yaa brahmaachyuta\-sha.nkara\-prabhR^itibhirdevaiH sadaa puujitaa
saa maaM paatu sarasvatii bhagavatii niHsheshhajaaDyaapahaa || 1||

dorbhiryuktaa chaturbhiH sphaTikamaNimayiimakshamaalaaM dadhaanaa
hastenaikena padmaM sitamapi cha shukaM pustakaM chaapareNa |
bhaasaa kundendu\-sha.nkhasphaTikamaNinibhaa bhaasamaanaa.asamaanaa
saa me vaagdevateyaM nivasatu vadane sarvadaa suprasannaa || 2||

aashaasu raashii bhavada.ngavalli
bhaasaiva daasiikR^ita\-dugdhasindhum.h |
mandasmitairnindita\-shaaradenduM
vande.aravindaasana\-sundari tvaam.h || 3||

shaaradaa shaaradaambojavadanaa vadanaambuje |
sarvadaa sarvadaasmaakaM sannidhiM sannidhiM kriyaat.h || 4||

sarasvatiiM cha taaM naumi vaagadhishhThaatR^i\-devataam.h |
devatvaM pratipadyante yadanugrahato janaaH || 5||

paatu no nikashhagraavaa matihemnaH sarasvatii |
praaGYetaraparichchhedaM vachasaiva karoti yaa || 6||

shuddhaaM brahmavichaarasaaraparamaa\-maadyaaM jagadvyaapiniiM
viiNaapustakadhaariNiimabhayadaaM jaaDyaandhakaaraapahaam.h |
haste spaaTikamaalikaaM vidadhatiiM padmaasane sa.nsthitaaM
vande taaM parameshvariiM bhagavatiiM buddhipradaaM shaaradaam.h || 7||

viiNaadhare vipulama.ngaladaanashiile
bhaktaartinaashini viri.nchihariishavandye |
kiirtiprade.akhilamanorathade mahaarhe
vidyaapradaayini sarasvati naumi nityam.h || 8||

shvetaabjapuurNa\-vimalaasana\-sa.nsthite he
shvetaambaraavR^itamanoharama.njugaatre |
udyanmanoGYa\-sitapa.nkajama.njulaasye
vidyaapradaayini sarasvati naumi nityam.h || 9||

maatastvadiiya\-padapa.nkaja\-bhaktiyuktaa
ye tvaaM bhajanti nikhilaanaparaanvihaaya |
te nirjaratvamiha yaanti kalevareNa
bhuuvahni\-vaayu\-gaganaambu\-vinirmitena || 10||

mohaandhakaara\-bharite hR^idaye madiiye
maataH sadaiva kuru vaasamudaarabhaave |
svIyaakhilaavayava\-nirmalasuprabhaabhiH
shiighraM vinaashaya manogatamandhakaaram.h || 11||

brahmaa jagat.h sR^ijati paalayatiindireshaH
shambhurvinaashayati devi tava prabhaavaiH |
na syaatkR^ipaa yadi tava prakaTaprabhaave
na syuH katha.nchidapi te nijakaaryadakshaaH || 12||

lakshmirmedhaa dharaa pushhTirgaurii tR^ishhTiH prabhaa dhR^itiH |
etaabhiH paahi tanubhirashhTabhirmaaM sarasvatii || 13||

sarasavatyai namo nityaM bhadrakaalyai namo namaH
veda\-vedaanta\-vedaa.nga\- vidyaasthaanebhya eva cha || 14||

sarasvati mahaabhaage vidye kamalalochane |
vidyaaruupe vishaalaakshi vidyaaM dehi namostu te || 15||

yadakshara\-padabhrashhTaM maatraahiinaM cha yadbhavet.h |
tatsarvaM kshamyataaM devi prasiida parameshvari || 16||

|| iti shriisarasvatii stotraM saMpuurNaM||

Sarasvati Ashhtotra Naamaavalih

shrii sarasvati ashhTottarashata naamaavaliH

OM sarasvatyai namaH |

OM mahaabhadraayai namaH |

OM mahaamaayaayai namaH |

OM varapradaayai namaH |

OM shriipradaayai namaH |

OM padmanilayaayai namaH |

OM padmaaxyai namaH |

OM padmavaktrakaayai namaH |

OM shivaanujaayai namaH |

OM pustakabhR^ite namaH |

OM GYaanamudraayai namaH |

OM ramaayai namaH |

OM paraayai namaH |

OM kaamaruupaayai namaH |

OM mahaavidyaayai namaH |

OM mahaapaataka naashinyai namaH |

OM mahaashrayaayai namaH |

OM maalinyai namaH |

OM mahaabhogaayai namaH |

OM mahaabhujaayai namaH |

OM mahaabhaagaayai namaH |

OM mahotsaahaayai namaH |

OM divyaa~Ngaayai namaH |

OM suravanditaayai namaH |

OM mahaakaalyai namaH |

OM mahaapaashaayai namaH |

OM mahaakaaraayai namaH |

OM mahaa.nkushaayai namaH |

OM piitaayai namaH |

OM vimalaayai namaH |

OM vishvaayai namaH |

OM vidyunmaalaayai namaH |

OM vaishhNavyai namaH |

OM chandrikaayai namaH |

OM chandravadanaayai namaH |

OM chandralekhaavibhuushhitaayai namaH |

OM saavityai namaH |

OM surasaayai namaH |

OM devyai namaH |

OM divyaala.nkaarabhuushhitaayai namaH |

OM vaagdevyai namaH |

OM vasudaayai namaH |

OM tiivraayai namaH |

OM mahaabhadraayai namaH |

OM mahaabalaayai namaH |

OM bhogadaayai namaH |

OM bhaaratyai namaH |

OM bhaamaayai namaH |

OM govindaayai namaH |

OM gomatyai namaH |

OM shivaayai namaH |

OM jaTilaayai namaH |

OM vindhyaavaasaayai namaH |

OM vindhyaachalaviraajitaayai namaH |

OM chaNDikaayai namaH |

OM vaishhNavyai namaH |

OM braahmayai namaH |

OM brahmaGYaanaikasaadhanaayai namaH |

OM saudaamanyai namaH |

OM sudhaamuurtyai namaH |

OM subhadraayai namaH |

OM surapuujitaayai namaH |

OM suvaasinyai namaH |

OM sunaasaayai namaH |

OM vinidraayai namaH |

OM padmalochanaayai namaH |

OM vidyaaruupaayai namaH |

OM vishaalaaxyai namaH |

OM brahmajaayaayai namaH |

OM mahaaphalaayai namaH |

OM trayiimuurtaye namaH |

OM trikaalaGYaayai namaH |

OM triguNaayai namaH |

OM shaastraruupiNyai namaH |

OM shaMbhaasurapramathinyai namaH |

OM shubhadaayai namaH |

OM svaraatmikaayai namaH |

OM raktabiijanihantryai namaH |

OM chaamuNDaayai namaH |

OM ambikaayai namaH |

OM muNDakaayapraharaNaayai namaH |

OM dhuumralochanamadanaayai namaH |

OM sarvadevastutaayai namaH |

OM saumyaayai namaH |

OM suraasura namaskR^itaayai namaH |

OM kaalaraatryai namaH |

OM kalaadharaayai namaH |

OM ruupasaubhaagyadaayinyai namaH |

OM vaagdevyai namaH |

OM varaarohaayai namaH |

OM vaaraahyai namaH |

OM vaarijaasanaayai namaH |

OM chitraaMbaraayai namaH |

OM chitragandhaayai namaH |

OM chitramaalyavibhuushhitaayai namaH |

OM kaantaayai namaH |

OM kaamapradaayai namaH |

OM vandyaayai namaH |

OM vidyaadharasupuujitaayai namaH |

OM shvetaananaayai namaH |

OM niilabhujaayai namaH |

OM chaturvargaphalapradaayai namaH |

OM chaturaanana saamraajyaayai namaH |

OM raktamadhyaayai namaH |

OM nira.njanaayai namaH |

OM ha.nsaasanaayai namaH |

OM niilaja~Nghaayai namaH |

OM brahmavishhNushivaatmikaayai namaH |108